Nebuchadnezzar

Nebuchadnezzar was full of grief, and the form of his visage was suddenly changed against Meshach: therefore he spake and said “I’m crying, little brother. They are in a meeting waiting for me. While I’m mourning they get together to plot against me. What a great sadness, melancholy, depression! Where would I go for support? Who would I tell? When I cry it is for you to grow and mature, little brother” Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of Meshach, and spake, and said “Little brother, I do not want another person, that’s my feature. Even in garbage I see great value. By God, I am satisfied, yet you don’t believe me. Come on, I’m surprised you still hate me. The key to blessing is gratitude and I am grateful, little brother. I extend my hands to you, knowing my destiny is upon you. Nothing is perfect, nothing. He who surpasses your beauty, none, little brother.”

Meshach answered and said to the king, “O Nebuchadnezzar, I am not careful to answer you in this matter. We are all weak creatures compared to you. Your glory alone is yours. No one likes to be burdened by evil and also he who knows the meaning of love is perishable. Yet there are those who want their love to be ruined, again and again they will go to their end to find out. That’s what their souls are like, and bad things follow. O great King, keep me from knowing love like theirs”

Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said, “The key to goodness is patience and I have patience. Even though you are good, little brother, you are praying so that I may be harmed. You are inventing a false secret for yourself. Be patient and let me tell you the truth.

It is better for you to not bring me down” Then the king commanded the most mighty man that was in his army to undress Meshach, and Meshach was undressed, his coat, his hosen, and his hat, and all his other garments. Then Nebuchadnezzar spake, and said, “Your eyes do not look at me, little brother. Why do they not look at me? I shall pour for you a good wine so that you may see me clearly. You do not know what God’s purpose is for you. This is how it is, little brother. Do you remember the note found near Tenco? It said he had decided to kill himself as a protest against the jury and members of the public who had voted against him. Look at me, little brother. Why do you not look at me?”

Then Meshach looked upon Nebuchadnezzar and said to him, “When the war started all the people looked with hope to Tenco. They spoke for him, they prayed for him, they sung for him, they did everything to hold up his hands, as Aaron did for Moses, but whilst they were praying for his success you were undermining the fabric of your own kingdom by playing the fool with me, having me advise you, having me telling you what to do, having me undressed. It is better to deserve me, and to go without, than to have me undeserved.”

Then Nebuchadnezzar was filled with a great dark passion and kissed Meshach on the lips, and spake, and said, “Deserve has nothing to do with it, little brother. You found me enjoying a good life, you literally requested to command me and I accepted. You found me enjoying wealth, and asked to take over control and I accepted. I bought myself a Mercedes Benz and asked you that we go out for fun. When we reached the road side you ordered that I take you back where you had been so that people would think it was you who bought this car. Little brother, deserve has nothing to do with it. Yet I pray that it stays this way, and the days will pass until the end of time. It’s time you learned to be a man, but such a thing is impossible, and when I kiss your lips I am sure of it. Little brother, go back to your parents home, there you will find your childhood bed. Your body is still youthful and beautiful but you have destroyed my face. Your habits have destroyed my face. Today problems, tomorrow problems, I’m tired, little brother. Today fighting, tomorrow quarreling, I hate it, little brother. This life has become unbearable to me. Forgive me!”

Thus Nebuchadnezzar threw himself down into the midst of a burning fiery furnace and was killed, and the princes, governors, and captains, and the king’s counsellors, being gathered together, said to each other upon hearing the news, “There is no such uncertainty as a sure thing.”

Text: Ian Memgard
Image: Pierre-Louis Herold

Nebuchadnezzar

Nebuchadnezzar var full av sorg, och hans anletes form ändrades plötsligt gentemot Meschach: därför talade han, och sade: “Jag gråter, lillebror. De väntar på mig i ett möte. Medan jag sörjer svärjer de sig samman emot mig. Vilken stor sorg, melankoli, depression. Vart ska jag vända mig? Vem kan jag berätta för? När jag gråter är det för din skull, så att du växer och mognar, lillebror.” Sen närmade sig Nebuchadnezzar Meschachs mun, och talade, och sade: “Lillebror, jag önskar mig ingen annan människa – det är mitt drag. Även i skräp ser jag stort värde. Vid gud, jag är tillfredställd, men du tror mig inte. Kom igen, det är överraskande att du fortfarande hatar mig. Nyckeln till välsignelse ligger i tacksamhet och jag är tacksam, lille bror. Jag sträcker ut mina händer till dig i vetskapen att mitt öde är ditt. Inget är perfekt, inget. Han som överträffar din skönhet finns inte, lillebror.”

Meschach svarade och sade till konungen, “O Nebuchadnezzar, jag är oaktsam som besvarar dig. Vi är alla svaga kreatur i jämförelse med dig. Bara din ära är din. Ingen gillar att tyngas ner av ondska, och även han som känner kärlekens betydelse är dödlig. Ändå finns det de som vill att deras kärlek ska förgöras. Om och om igen möter de sina slut för att ta reda på det. Sådana är deras själar, och onda ting följer dem. O stora konung, bevara mig från att känna en kärlek som deras.”

Då förbluffades konung Nebuchadnezzar och reste sig i hast, och talade, och sade: “Nyckeln till godhet är tålamod och tålamod har jag. Fastän du är god, lillebror, så ber du om att jag ska skadas. Du uppfinner en osann hemlighet åt dig själv. Var tålmodig och låt mig säga dig sanningen. Det är bättre för dig att inte dra ner mig.” Sen befallde konungen den starkaste mannen i hans härd att klä av Meschach, och Meschach kläddes av, hans kappa, hans hosor, och hans hatt, och alla hans andra klädesplagg. Sedan talade Nebuchadnezzar, och sa, “Dina ögon ser ej på mig, lillebror. Varför ser de ej på mig? Åt dig ska jag hälla upp ett bra vin, så att du kan se mig tydligt. Du vet inte vilket syfte gud har valt ut åt dig. Så är det, lillebror. Minns du lappen de hittade vid Tenco? Där stod det att han bestämt sig för att ta livet av sig som protest mot juryn och medlemmar av offentligheten som röstat emot honom. Se på mig, lille bror. Varför ser du inte på mig?”

Då såg Meschach på Nebuchadnezzar och sade till honom, “När kriget bröt ut såg alla människorna på Tenco med förhoppning. De talade för honom, de bad för honom, de sjöng till honom, de gjorde allt de kunde för att hålla hans händer uppe, som Aaron gjorde för Moses, men medan de bad för hans framgång underminerade du ditt eget kungadöme genom att spela dåre med mig, genom att rådslå med mig, genom att låta mig bestämma över ditt handlande, genom att klä av mig. Det är bättre att förtjäna mig, och inte ha mig, än att ha mig oförtjänt.”

Då fylldes Nebuchadnezzar med en stor mörk lidelse och kysste Meschach på läpparna, och talade, och sade, “Att förtjäna har inget med detta att göra, lillebror. Du fann att jag åtnjöt ett gott liv, du bad bokstavligen om att styra mig, och jag accepterade det. Du fann att jag åtnjöt välstånd, och bad om att ta över kontrollen, och jag accepterade det. Jag köpte mig en Mercedes Benz, och bad att vi skulle ut och nöjesköra. När vi nådde kanten på vägen befallde du att jag skulle ta med dig tillbaka dit du redan varit, så folk skulle tro att det var du som köpt bilen. Lillebror, att förtjäna har inget med detta att göra! Ändå ber jag till gud att det förblir såhär, och att dagarna fortsätter tills tidens ände. Det är hög tid för dig att lära dig att vara en man, men det är omöjligt, och när jag kysser dina läppar vet jag det säkert. Lillebror, återvänd till dina föräldrars hem, där finner du din barndoms bädd. Din kropp är fortfarande full av ungdom och skönhet, men du har förstört mitt ansikte. Dina vanor har förstört mitt ansikte. Problem idag, problem imorgon. Jag är trött, lillebror. Bråk idag, tjafs imorgon, jag hatar det, lillebror. Detta livet har blivit outhärdligt för mig. Förlåt mig!”

Så slängde sig Nebuchadnezzar in i mitten av en flammande eld och så dog han, och prinsarna, guvernörerna, kaptenerna, och konungens rådgivare, som samlats sade till varandra när de hörde nyheten: “Det finns inget lika osäkert som en säker sak.”

Text: Ian Memgard
Bild: Pierre-Louis Herold

Översättning: Zola Gorgon