Mixed Race

How did you end up where you are?
It is said you are the emissary of your own rival.
Your pride comes from how you confuse people.
You have given yourself a command to dream big.
Your ancestors sent a Croatian writer to a Tanzanian jazz band.
I don’t have time to talk about it.
I had to travel all the way to Brussels to buy a brand new mixer I saw on TV.
It is inappropriate for me to hear that you are suffering in my abscence.
You are sulking uselessly because of how mixed race you are.
Who cares?
You wish yourself an untimeley death because of how mixed race you are.
Give me a break.
My handsome man.
The man of my heart.
Shut up.
What will I do if I break my brand new mixer?
I’m not sure your mixed race hands could repair it.
Nothing like that interests me.
What are people talking about nowadays?
Are they talking about race?
Must be some topic.


Text: Ian Memgard
Image: Saint Maurice, from the  the Liber ostensionis, 1526/27.

Musiken

Vad menar du med det? Du sa att jag skämtade om dina nya skor. Varför säger personen som känner dig så väl att du är en bedragare? Jag är en man som bryr sig om dig. Jag tror att du är min älskling. Något överraskade mig idag. Du kom för att kyssa mig på munnen. Du la kuken i min hand och kallade mig din lilla herde. Vad letar du efter? Jag har träffat de andra männen och de säger att du är okej. Sluta bedra. I så fall kanske det är dags att skilja sig från henne och gå vidare. Du informerar mig personligen att din fru kommer att skicka mig ett e-postmeddelande för att utbilda mig. Snälla, berätta den historien igen. Den om det röda lotustemplet i brand. Du är bara sådan. Du behandlar mig som ditt mycket stygga barn.

Herregud, vilken röra det är att följa dig överallt i Berlin. Mina stackars ben ger alltid vika för dig. Jag vill berätta om alla dåliga saker du gör. Jag försökte göra det en gång, avsides, efter jobbet. Jag håller fast vid Jesus och flyr. Jag ser att du är en idiot. Vad kan jag säga om dig? Vilken förebild är du för gifta män? Ingen som helst förebild. Kan kärlek vara vackrare än vad människor går med på att göra den till? Du frågar vad som har hänt med min attityd. Jag är fortfarande samma man som dör för dig. De andra ser oss. Jag ljuger inte för någon. Varför skickar du ett mejl till mig och säger att du bara skojar? För att inte tala om att din fru ligger på sjukhuset. Du gör en hemsk sak. Du gör något fel.

Nu ser du det framför dig. Det där med rosorna. En brand bröt ut och du lät nästan ha ihjäl oss. Saken var färdig för dig att följa. Varför står du med ryggen vänd mot mig? Världens politik har ingen plats här. Ordet, ordet används omväxlande med ordet. Du är en bedragare. Fred vare med dig. I spelet om och inför promiskuiteten är dina händer bleka och klockorna ringer. Varför lyssnar du inte på mig? Några av dessa musiker blir våra älskare redan innan vi träffar dem. Föreställ dig nu att du sitter på en pub någonstans i centrala Nairobi och ser honom dansa.

Alla barndomsminnen kommer upp i dessa sånger. Jag var 7 år gammal. Jag ville sluta skolan på grund av låtarna. Jag förlåter dig allt när musiken börjar spelas. Det är därför du vill att jag ska besöka din fru på sjukhuset, det med det nyinstallerade musiksystemet. Musik botar de sjuka, förklarar du för mig. Du säger att du inte är välinformerad, så ring mig. Jag ska prata med dig och informera dig helt tills du förstår. Herregud, jag vet inte vad jag ska göra. Ditt namn är Yatsko. Har du någonsin hört talas om en man som heter Yatsko? Ditt mellannamn är Fabrice, så det är vad jag kallar dig. Du säger att du är från Venedig. Du säger att du tar mig dit en dag. Jag vet att du är från Granada. Sluta ljuga för mig, Fabrice.

Du beter dig som att du slåss med Napoleon. Varför bedrog du din fru? Du började skrika på mig. Vem utmanade du? Jag bestämmer mig för att lämna dig och du blir sjuk. Din hy liknar nu den hos en banan. Jag tror aldrig att jag kommer att se dig igen. Den enda trolldom jag vet har varit att be. Du söker min ersättare förgäves, min kära. Jag hör att din fru mår bättre. Tack för bilderna du lämnade till mig. Jag har verkligen kommit för att uppleva upplevelsen. Alltid trogen din hunger hänger du fortfarande på stan, och taxichaufförerna vet alltid var de ska hämta dig. Efter att en gång ha tillfredsställt alla dina önskningar, i barerna som du alltid gillar att besöka, så rapporterar väggarna fortfarande för mig vad du gör. Lycka till, Fabrice. Hitta ett sätt att förlåta mig.

Du var inte lätt att ha att göra med, men jag är fotokopian, helt och hållet din pojke. Vilken nytta är skönhet för mig när det inte finns någon i närheten som kan beundra den? Du brukade filma mig och alla roliga saker som jag brukade göra. Någon sa till mig att du gjorde en film. Jag förutsåg situationen genom att ringa producenten klockan 06.00 för att fråga honom om han kunde bränna filmen. Det gjorde han. Du vill hänga mig för det jag har gjort, men det spelar ingen roll, jag har redan allt. Det är meningslöst att försöka komma ihåg mig. Min mamma ringer mig varje dag för att fråga mig hur jag mår. Hon ser till att jag är hemma vid den tiden för att svara på hennes samtal. Har du slutat röka? Dricker du mindre? Studerar du? Min kära son. Kommer du att må bra? Umgås du fortfarande med den där mannen? Behöver du lite pengar? Jag börjar skratta. Oroa dig inte för mig. Rykten.

Jag förvandlar mig till en sjökapten och lägger till vid varje hamn, där mina älskare väntar på mig. Vi startade nästan ett bråk i Porto, eftersom vi bar vapen i våra shoppingpåsar inne på Castelo Vermelho. Stort misstag. Domstolarna kommer att stänga under dagen. Många trodde att de skulle dö. De såg att vi letade efter våld. Deras hjärtan bultade för att vi skulle älska dem. De var inte rädda för att äta av sin kärlek. Om jag älskar dem, och de älskar mig, vart ska vi ta vägen för all denna kärlek? Det som verkligen spelar roll är hur underbara människorna här är. Männen är berusade. Deras bruna ögon lyser av… det bestämmer jag mig för att ta reda på. Det vore ett brott att inte gå och dansa med dem. Det är något med hans näsa. Jag ser tillbaka till det förflutna. Han påminner mig om Fabrice. Jag trycker mig fram. Musiken rör mig. Jag sträcker ut handen. Musiken rör mig till dumheter.


Text: Ian Memgard
Bild: Juliusz Lewandowski

The Music

What do you mean by that? You said I was joking about your new shoes. Why does the person who knows you so well say you’re a cheater? I’m a man who cares about you. I think you’re my dear darling. Something surprised me today; you came to kiss me on the mouth. You put your dick in my hand and called me your little shepherd. What are you looking for? I’ve met the other men and they say you’re okay. Stop cheating. If so, maybe it’s time to divorce her and move on. You personally inform me that your wife will send me an email to educate me. Please, tell me that story again. The Burning of the Red Lotus Temple. You’re just like that. You treat me like your very naughty child. 

My God, what a mess it is to follow you all around Berlin. My poor legs always yield to your ways. I want to tell you about all the bad things you do. I tried to do it once, on the side, after work. I hold on to Jesus and flee. I see you’re an idiot. What can I say about you? What example can you set for married men? No example. Could love be more beautiful than people consent to make it? You ask what has happened to my attitude. I’m still the same man who dies for you. The other people see us. I’m not lying to anyone. Why are you sending me an email saying you’re just kidding? Not to mention that your wife is in the hospital. You’re doing a terrible thing. You’re doing something wrong. 

The matter is set before your eyes. The matter was with the roses. The fire broke out, and you almost had us killed. The matter was settled for you to follow. Why are you with your back to me? The politics of the world has no place here. The word, the word is used interchangeably with the word. You are a swindler. Peace be upon you. In the game of, in the face of promiscuity, your hands are pale, and the bells are ringing. Why aren’t you listening to me? Some of these musicians, they become our lovers even before we meet them. Now imagine sitting in a pub somewhere in downtown Nairobi, watching him dance. 

All childhood memories come up in these songs. I was 7 years old. I wanted to quit school because of these songs. I forgive you everything when the music starts to play. That is why you want me to visit your wife in the hospital, the one with the newly installed music system. Music heals the sick you explain to me. You say you are not well briefed, so telephone me. I’ll speak to you and brief you completely until you understand. My God, I don’t know what to do. Your name is Yatsko. Have you ever heard of a man called Yatsko? Your middle name is Fabrice, so that is what I call you. You tell me you are from Venice. You say you will take me there one day. I know you are from Granada. Stop lying to me, Fabrice.

You act as though you are fighting with Napoleon. Why did you deceive your wife? You started yelling at me. Who were you challenging? I decide to leave you and you turn ill. Your complexion is now similar to that of a banana. I don’t think I’ll ever see you again. The only sorcery I have known has been to pray. You search for my replacement in vain, my dear. I hear your wife is doing better. Thank you for the photos you left me. I have certainly come to live the experience. Always faithful to your hunger, you’re still hanging around town. The taxi drivers always know where to pick you up. Having once satisfied all of your desires, in the bars that you always like to visit, the walls still report to me what you do. Good luck, Fabrice. Find a way to forgive me. 

You were not easy to deal with, but I’m the photocopy, very much your boy. What use is beauty to me when there’s no one around to admire it? You used to film me and all the funny things that I normally would do. Someone told me you were making a movie. I anticipated the situation by calling the producer at 6am to ask him if he could burn the film. He did. You want to hang me for what I’ve done, but it doesn’t matter, I already have everything. It is useless to try and remember me. My mother calls me everyday to ask me how I am doing. She makes sure that I am home by that time to answer her calls. Have you quit smoking? Are you drinking less? Are you studying? My dear son. Will you be okay? Are you still hanging around with that man? Do you need some money? I start to laugh. Don’t worry about me. Rumors.

I turn myself into a ship captain and dock at every port, where my lovers are waiting for me. We almost started a riot in Porto because we were carrying guns inside our shopping bags at the Castelo Vermelho. Big mistake. The courts will close during the day. Many people thought they would die. They saw we were looking for violence. Their hearts were pounding for us to love them. They were not afraid to eat of their love. If I love them, and they love me, where will we go for all this love? The real thing is what wonderful people they are here. The men are drunk, their brown eyes shine with… I decide to find out. It would be a crime not to go dancing with them. There’s something about his nose. I look back to the past. He reminds me of Fabrice. I push forward. The music moves me. I reach out my hand. The music moves me to do stupid things. 


Text: Ian Memgard
Image:  Juliusz Lewandowski