Hur man flirtar

Suger du på att flörta? Låt oss suga upp vår iskalla lemonad och prata om det! Här kommer de bästa tipsen från förförelsens mästare:

Personligen tycker jag att ett bra sätt att gå till väga är att vara full, men inte för full förstås. Var full på ett trevligt sätt!

Det borde verkligen inte vara för övervägt eller metodiskt. Se personen du vill flirta med i ögonen och säg något. Kanske kan du säga “Hej!”

När du flirtar måste du lyssna!

Håll inte tillbaka – det finns ingen uppståndelse utan uppoffring.

Gläd dig! Att flirta ska vara kul, du vet? Det är inför njutningen som naturen kapitulerar.

Cigaretter är nice. Be om en cigarett eller en tändare.

Ge dig själv till det roliga flirtiga ögonblicket. Du kan observera dig själv senare. Ge efter, kämpa inte emot!

Le! Ett leende är så vackert och du är så vacker när du ler.

Låt dig roas och skratta. Skratta åt dig själv. Skratta åt din flirts roliga skämt. Skratta med Gud.

Lägg din hand på deras axel.

Säg deras namn! De har ett vackert namn.

Ge komplimanger, men inte för många. Det hela måste vara taktfullt och smakfullt – vilket du såklart är!

Prata inte om politik eller krig eller sånt.

Var modig! Om du planerar att vara blyg, förvänta dig en blygsam jävla skörd, min vän. Det är okej att vara blyg ibland, men du måste verkligen vara supersöt för att det ska fungera.

Du har en själ. Du kan flirta med din själ.

Gör det tydligt att du vill ha sexiga saker! Det finns många utmärkta och subtila sätt att göra detta. Var så vag som möjligt tills det är omöjligt att vara det längre. Det brukar inte ta särskilt lång tid om du gör det rätt.

Öppna dina jäkla ögon för människorna runt dig! Variation är livets krydda. De behöver inte vara unga och heta för att du ska flirta med dem. Jag flörtade med en BFB (big fat bald) byggnadsarbetare häromdagen. Jag trodde att det inte kunde hända, men det gjorde det.

Dröm det inte bara! Var det! Och om det inte fungerar, dröm det.

Köp dem en drink.

Lämna dem en jävla lapp.

Var inte en sån som bara gör det ena och det andra. Om du gör det ena kommer du omedelbart att ångra det andra och förbli orörlig för alltid. Gör det bara.

Tro på dig själv. Du är bra på att flirta.

Lycka till!

text: Ian Memgard

How to Flirt

Do you suck at flirting? Let’s suck up this ice cold lemonade and talk about it! Here are the best flirting tips from the master of seduction himself!

Personally, I think a great way to go about it is by being drunk, but not too drunk, of course. Be drunk in a nice way! 

There really shouldn’t be any deliberation or method to it. Look the person you want to flirt with in the eyes and say something. Maybe you can say, “Hello!” 

When you flirt you gotta listen! Can anything be more substantial than this?(It really doesn’t matter what someone is saying to you) – to hear and not miss.

Don’t hold back – there is no resurrection without sacrifice.

Enjoy yourself! Flirting should be fun, you know? It’s towards pleasure that all of nature bends, after all. 

Cigarettes are hot. Ask for a cigarette or a lighter.

Surrender yourself to the fun flirty moment. You can observe yourself later. Yield!

Smile! A smile is so beautiful and you are so beautiful when you smile.

Let yourself be amused and laugh. Laugh at yourself. Laugh at your flirt’s fun jokes. Laugh with God. 

Ask questions.

Put your hand on their shoulder.

Say their name! They have a beautiful name.

Give compliments, but not too many. It all has to be tactful and tasteful – which you are, of course! 

Don’t talk about politics or war or whatever.

Have courage! If you plan to be shy, expect a shy ass time to be your harvest, my friend. It’s ok to be shy sometimes, but you really have to be super cute for that to work. 

You have a soul. You can flirt with your soul.

Let it be known that you want sexy things! There are many excellent and subtle ways to do this. Be as vague as possible until it’s impossible to be so any longer. It usually doesn’t last very long if you’re doing it right.

Open your god damn eyes to the people around you! Variety is the spice of life. They don’t have to be young and hot for you to flirt with them. I was flirting with a BFB (big fat bald) construction worker the other day. I thought it couldn’t happen, but it did. 

Don’t dream it! Be it! And if that doesn’t work, dream it.

Buy them a drink.

Leave them a fucking note.

Don’t end up being one of those people who only do this and that. If you do this, you’ll immediately regret that and remain motionless forever. Just do it. 

Have faith in yourself. You are good at flirting. 

Good luck!

text: Ian Memgard