Hur man flirtar

Suger du på att flörta? Låt oss suga upp vår iskalla lemonad och prata om det! Här kommer de bästa tipsen från förförelsens mästare:

Personligen tycker jag att ett bra sätt att gå till väga är att vara full, men inte för full förstås. Var full på ett trevligt sätt!

Det borde verkligen inte vara för övervägt eller metodiskt. Se personen du vill flirta med i ögonen och säg något. Kanske kan du säga “Hej!”

När du flirtar måste du lyssna!

Håll inte tillbaka – det finns ingen uppståndelse utan uppoffring.

Gläd dig! Att flirta ska vara kul, du vet? Det är inför njutningen som naturen kapitulerar.

Cigaretter är nice. Be om en cigarett eller en tändare.

Ge dig själv till det roliga flirtiga ögonblicket. Du kan observera dig själv senare. Ge efter, kämpa inte emot!

Le! Ett leende är så vackert och du är så vacker när du ler.

Låt dig roas och skratta. Skratta åt dig själv. Skratta åt din flirts roliga skämt. Skratta med Gud.

Lägg din hand på deras axel.

Säg deras namn! De har ett vackert namn.

Ge komplimanger, men inte för många. Det hela måste vara taktfullt och smakfullt – vilket du såklart är!

Prata inte om politik eller krig eller sånt.

Var modig! Om du planerar att vara blyg, förvänta dig en blygsam jävla skörd, min vän. Det är okej att vara blyg ibland, men du måste verkligen vara supersöt för att det ska fungera.

Du har en själ. Du kan flirta med din själ.

Gör det tydligt att du vill ha sexiga saker! Det finns många utmärkta och subtila sätt att göra detta. Var så vag som möjligt tills det är omöjligt att vara det längre. Det brukar inte ta särskilt lång tid om du gör det rätt.

Öppna dina jäkla ögon för människorna runt dig! Variation är livets krydda. De behöver inte vara unga och heta för att du ska flirta med dem. Jag flörtade med en BFB (big fat bald) byggnadsarbetare häromdagen. Jag trodde att det inte kunde hända, men det gjorde det.

Dröm det inte bara! Var det! Och om det inte fungerar, dröm det.

Köp dem en drink.

Lämna dem en jävla lapp.

Var inte en sån som bara gör det ena och det andra. Om du gör det ena kommer du omedelbart att ångra det andra och förbli orörlig för alltid. Gör det bara.

Tro på dig själv. Du är bra på att flirta.

Lycka till!

text: Ian Memgard

How to Flirt

Do you suck at flirting? Let’s suck up this ice cold lemonade and talk about it! Here are the best flirting tips from the master of seduction himself!

Personally, I think a great way to go about it is by being drunk, but not too drunk, of course. Be drunk in a nice way! 

There really shouldn’t be any deliberation or method to it. Look the person you want to flirt with in the eyes and say something. Maybe you can say, “Hello!” 

When you flirt you gotta listen! Can anything be more substantial than this?(It really doesn’t matter what someone is saying to you) – to hear and not miss.

Don’t hold back – there is no resurrection without sacrifice.

Enjoy yourself! Flirting should be fun, you know? It’s towards pleasure that all of nature bends, after all. 

Cigarettes are hot. Ask for a cigarette or a lighter.

Surrender yourself to the fun flirty moment. You can observe yourself later. Yield!

Smile! A smile is so beautiful and you are so beautiful when you smile.

Let yourself be amused and laugh. Laugh at yourself. Laugh at your flirt’s fun jokes. Laugh with God. 

Ask questions.

Put your hand on their shoulder.

Say their name! They have a beautiful name.

Give compliments, but not too many. It all has to be tactful and tasteful – which you are, of course! 

Don’t talk about politics or war or whatever.

Have courage! If you plan to be shy, expect a shy ass time to be your harvest, my friend. It’s ok to be shy sometimes, but you really have to be super cute for that to work. 

You have a soul. You can flirt with your soul.

Let it be known that you want sexy things! There are many excellent and subtle ways to do this. Be as vague as possible until it’s impossible to be so any longer. It usually doesn’t last very long if you’re doing it right.

Open your god damn eyes to the people around you! Variety is the spice of life. They don’t have to be young and hot for you to flirt with them. I was flirting with a BFB (big fat bald) construction worker the other day. I thought it couldn’t happen, but it did. 

Don’t dream it! Be it! And if that doesn’t work, dream it.

Buy them a drink.

Leave them a fucking note.

Don’t end up being one of those people who only do this and that. If you do this, you’ll immediately regret that and remain motionless forever. Just do it. 

Have faith in yourself. You are good at flirting. 

Good luck!

text: Ian Memgard

Musiken

Vad menar du med det? Du sa att jag skämtade om dina nya skor. Varför säger personen som känner dig så väl att du är en bedragare? Jag är en man som bryr sig om dig. Jag tror att du är min älskling. Något överraskade mig idag. Du kom för att kyssa mig på munnen. Du la kuken i min hand och kallade mig din lilla herde. Vad letar du efter? Jag har träffat de andra männen och de säger att du är okej. Sluta bedra. I så fall kanske det är dags att skilja sig från henne och gå vidare. Du informerar mig personligen att din fru kommer att skicka mig ett e-postmeddelande för att utbilda mig. Snälla, berätta den historien igen. Den om det röda lotustemplet i brand. Du är bara sådan. Du behandlar mig som ditt mycket stygga barn.

Herregud, vilken röra det är att följa dig överallt i Berlin. Mina stackars ben ger alltid vika för dig. Jag vill berätta om alla dåliga saker du gör. Jag försökte göra det en gång, avsides, efter jobbet. Jag håller fast vid Jesus och flyr. Jag ser att du är en idiot. Vad kan jag säga om dig? Vilken förebild är du för gifta män? Ingen som helst förebild. Kan kärlek vara vackrare än vad människor går med på att göra den till? Du frågar vad som har hänt med min attityd. Jag är fortfarande samma man som dör för dig. De andra ser oss. Jag ljuger inte för någon. Varför skickar du ett mejl till mig och säger att du bara skojar? För att inte tala om att din fru ligger på sjukhuset. Du gör en hemsk sak. Du gör något fel.

Nu ser du det framför dig. Det där med rosorna. En brand bröt ut och du lät nästan ha ihjäl oss. Saken var färdig för dig att följa. Varför står du med ryggen vänd mot mig? Världens politik har ingen plats här. Ordet, ordet används omväxlande med ordet. Du är en bedragare. Fred vare med dig. I spelet om och inför promiskuiteten är dina händer bleka och klockorna ringer. Varför lyssnar du inte på mig? Några av dessa musiker blir våra älskare redan innan vi träffar dem. Föreställ dig nu att du sitter på en pub någonstans i centrala Nairobi och ser honom dansa.

Alla barndomsminnen kommer upp i dessa sånger. Jag var 7 år gammal. Jag ville sluta skolan på grund av låtarna. Jag förlåter dig allt när musiken börjar spelas. Det är därför du vill att jag ska besöka din fru på sjukhuset, det med det nyinstallerade musiksystemet. Musik botar de sjuka, förklarar du för mig. Du säger att du inte är välinformerad, så ring mig. Jag ska prata med dig och informera dig helt tills du förstår. Herregud, jag vet inte vad jag ska göra. Ditt namn är Yatsko. Har du någonsin hört talas om en man som heter Yatsko? Ditt mellannamn är Fabrice, så det är vad jag kallar dig. Du säger att du är från Venedig. Du säger att du tar mig dit en dag. Jag vet att du är från Granada. Sluta ljuga för mig, Fabrice.

Du beter dig som att du slåss med Napoleon. Varför bedrog du din fru? Du började skrika på mig. Vem utmanade du? Jag bestämmer mig för att lämna dig och du blir sjuk. Din hy liknar nu den hos en banan. Jag tror aldrig att jag kommer att se dig igen. Den enda trolldom jag vet har varit att be. Du söker min ersättare förgäves, min kära. Jag hör att din fru mår bättre. Tack för bilderna du lämnade till mig. Jag har verkligen kommit för att uppleva upplevelsen. Alltid trogen din hunger hänger du fortfarande på stan, och taxichaufförerna vet alltid var de ska hämta dig. Efter att en gång ha tillfredsställt alla dina önskningar, i barerna som du alltid gillar att besöka, så rapporterar väggarna fortfarande för mig vad du gör. Lycka till, Fabrice. Hitta ett sätt att förlåta mig.

Du var inte lätt att ha att göra med, men jag är fotokopian, helt och hållet din pojke. Vilken nytta är skönhet för mig när det inte finns någon i närheten som kan beundra den? Du brukade filma mig och alla roliga saker som jag brukade göra. Någon sa till mig att du gjorde en film. Jag förutsåg situationen genom att ringa producenten klockan 06.00 för att fråga honom om han kunde bränna filmen. Det gjorde han. Du vill hänga mig för det jag har gjort, men det spelar ingen roll, jag har redan allt. Det är meningslöst att försöka komma ihåg mig. Min mamma ringer mig varje dag för att fråga mig hur jag mår. Hon ser till att jag är hemma vid den tiden för att svara på hennes samtal. Har du slutat röka? Dricker du mindre? Studerar du? Min kära son. Kommer du att må bra? Umgås du fortfarande med den där mannen? Behöver du lite pengar? Jag börjar skratta. Oroa dig inte för mig. Rykten.

Jag förvandlar mig till en sjökapten och lägger till vid varje hamn, där mina älskare väntar på mig. Vi startade nästan ett bråk i Porto, eftersom vi bar vapen i våra shoppingpåsar inne på Castelo Vermelho. Stort misstag. Domstolarna kommer att stänga under dagen. Många trodde att de skulle dö. De såg att vi letade efter våld. Deras hjärtan bultade för att vi skulle älska dem. De var inte rädda för att äta av sin kärlek. Om jag älskar dem, och de älskar mig, vart ska vi ta vägen för all denna kärlek? Det som verkligen spelar roll är hur underbara människorna här är. Männen är berusade. Deras bruna ögon lyser av… det bestämmer jag mig för att ta reda på. Det vore ett brott att inte gå och dansa med dem. Det är något med hans näsa. Jag ser tillbaka till det förflutna. Han påminner mig om Fabrice. Jag trycker mig fram. Musiken rör mig. Jag sträcker ut handen. Musiken rör mig till dumheter.


Text: Ian Memgard
Bild: Juliusz Lewandowski

The Music

What do you mean by that? You said I was joking about your new shoes. Why does the person who knows you so well say you’re a cheater? I’m a man who cares about you. I think you’re my dear darling. Something surprised me today; you came to kiss me on the mouth. You put your dick in my hand and called me your little shepherd. What are you looking for? I’ve met the other men and they say you’re okay. Stop cheating. If so, maybe it’s time to divorce her and move on. You personally inform me that your wife will send me an email to educate me. Please, tell me that story again. The Burning of the Red Lotus Temple. You’re just like that. You treat me like your very naughty child. 

My God, what a mess it is to follow you all around Berlin. My poor legs always yield to your ways. I want to tell you about all the bad things you do. I tried to do it once, on the side, after work. I hold on to Jesus and flee. I see you’re an idiot. What can I say about you? What example can you set for married men? No example. Could love be more beautiful than people consent to make it? You ask what has happened to my attitude. I’m still the same man who dies for you. The other people see us. I’m not lying to anyone. Why are you sending me an email saying you’re just kidding? Not to mention that your wife is in the hospital. You’re doing a terrible thing. You’re doing something wrong. 

The matter is set before your eyes. The matter was with the roses. The fire broke out, and you almost had us killed. The matter was settled for you to follow. Why are you with your back to me? The politics of the world has no place here. The word, the word is used interchangeably with the word. You are a swindler. Peace be upon you. In the game of, in the face of promiscuity, your hands are pale, and the bells are ringing. Why aren’t you listening to me? Some of these musicians, they become our lovers even before we meet them. Now imagine sitting in a pub somewhere in downtown Nairobi, watching him dance. 

All childhood memories come up in these songs. I was 7 years old. I wanted to quit school because of these songs. I forgive you everything when the music starts to play. That is why you want me to visit your wife in the hospital, the one with the newly installed music system. Music heals the sick you explain to me. You say you are not well briefed, so telephone me. I’ll speak to you and brief you completely until you understand. My God, I don’t know what to do. Your name is Yatsko. Have you ever heard of a man called Yatsko? Your middle name is Fabrice, so that is what I call you. You tell me you are from Venice. You say you will take me there one day. I know you are from Granada. Stop lying to me, Fabrice.

You act as though you are fighting with Napoleon. Why did you deceive your wife? You started yelling at me. Who were you challenging? I decide to leave you and you turn ill. Your complexion is now similar to that of a banana. I don’t think I’ll ever see you again. The only sorcery I have known has been to pray. You search for my replacement in vain, my dear. I hear your wife is doing better. Thank you for the photos you left me. I have certainly come to live the experience. Always faithful to your hunger, you’re still hanging around town. The taxi drivers always know where to pick you up. Having once satisfied all of your desires, in the bars that you always like to visit, the walls still report to me what you do. Good luck, Fabrice. Find a way to forgive me. 

You were not easy to deal with, but I’m the photocopy, very much your boy. What use is beauty to me when there’s no one around to admire it? You used to film me and all the funny things that I normally would do. Someone told me you were making a movie. I anticipated the situation by calling the producer at 6am to ask him if he could burn the film. He did. You want to hang me for what I’ve done, but it doesn’t matter, I already have everything. It is useless to try and remember me. My mother calls me everyday to ask me how I am doing. She makes sure that I am home by that time to answer her calls. Have you quit smoking? Are you drinking less? Are you studying? My dear son. Will you be okay? Are you still hanging around with that man? Do you need some money? I start to laugh. Don’t worry about me. Rumors.

I turn myself into a ship captain and dock at every port, where my lovers are waiting for me. We almost started a riot in Porto because we were carrying guns inside our shopping bags at the Castelo Vermelho. Big mistake. The courts will close during the day. Many people thought they would die. They saw we were looking for violence. Their hearts were pounding for us to love them. They were not afraid to eat of their love. If I love them, and they love me, where will we go for all this love? The real thing is what wonderful people they are here. The men are drunk, their brown eyes shine with… I decide to find out. It would be a crime not to go dancing with them. There’s something about his nose. I look back to the past. He reminds me of Fabrice. I push forward. The music moves me. I reach out my hand. The music moves me to do stupid things. 


Text: Ian Memgard
Image:  Juliusz Lewandowski

Love Stories by Readers

Uh I just thought about something romantic yesterday: As you may know my ex boyfriend was a ballet dancer at the opera here in Leipzig. It was kind of in the beginning when we met that the opera ball was taking place, which is actually a horrible “high society”event with super pricey tickets, lame music and some desperate c-listers looking for attention on the red carpet. But Stefano (my ex) asked some of his colleagues to distract the security while he was leading me through the back entrance. We spent a lot of time in the backstage area drinking with the other dancers and stealing bottles of wine from the rich people’s tables. Then we went upstairs to some technician’s “bridge” that goes high above the main hall of the opera where some traditional pair dancing to classical music was going on, which was actually nice to watch. Also we made out there. End of the story.

– Jan

Snowy day, hot spring at the outside on the top of the mountain, beautiful site

hair was freezing but body in the hot water was super warm, with the thrill of feeling that someone could watch us, had really romantic moment

haha

– Jung Hong

I had this amazing tinder date once, it is the only tinder date I’ve ever been on because nothing will be able to top it!!! I was in New York to visit someone, but already before I went there I started writing with someone on tinder. I think we matched because he had just visited my city. The day I was flying out we started writing and realized we were going to New York at the exact same time. Coincidence?

We met up, we smoked a weed pen inside the Met, we talked about teaching children that the word for “water” was “fire” and vice versa, and how confusing it would be for them to encounter a fountain for the first time. They would be yelling “Fire! Fire!”. He took me to a hotel with a rooftop swimming pool where everyone was really hot. It was during the hottest day in history in New York City, there was literally a historical heat wave. I think I fell in love with him by the pool. We went to his friend’s house for a pre-party thing and kissed when we smoked a cigarette on the fire escape. Later we went to a party and the day after I was leaving the city. We decided to meet up to say farewell. We met in Starbucks, even though he thought it was unethical, but they had aircon.

My most romantic moment ever was when we went out on the street corner to say farewell. It was like a fusion of all romantic movies I have ever seen, a lovers face framed by Midtown skyscrapers, a heat wave, a separation, not knowing if we would ever see each other again. We exchanged instagram handles, embraced and walked in opposite directions. 10/10.

– anonymous_girl_94

February is my birthday month and I hate my birthday.
Every February I go on a travel for weeks by myself. February 2020, I was in Vienna, Austria. I could be anyone I wanted. 

One night, I had a date with a local boy that I matched with on a dating app.
He was beautiful. But strangely his beauty didn’t exclude me at all. There was something about this beauty that was welcoming and made my heart comfortable. We shared one pair of earphones. When he mentioned people in his life, his eyes glowed. I wished to be one of them.

After strolling for a while, we reached the Donau canal and sat on the shore. “Before I forget. Here, I made it for you. Today is 14th of February, Valentine’s Day”, he handed me a little handmade bouquet. Until then, I didn’t realize that it was Valentine’s Day. It had never been a big deal in my life and I told him so. “Same goes for me. But thanks to you, it’s become something memorable.”

Valentine’s Day is around the corner again and I still don’t know what to do on that day.

– Yuiko Osada

The best date is when you deep throat his little dick, you suck his swiss pension. Because giving it up to guys in Berlin with a similar age as yours is pointless. Artists, curators, sculptors, models… Absolute garbage. Don’t let yourself fall for the guys that you wanna date, that will make you cheap ass pasta at their dirty place. Swim in Russian champagne in French mountains. Looking for a cute handsome guy is a hell on earth. On Valentines Day please read Audre Lorde: Uses of the Erotic: The Erotic as Power. And level up it’s 2023 girl.

– Oskar Pawelko

image: Pierre-Louise Herold

Kärlekshistorier från läsarna

Öh, jag kom precis att tänka något romantiskt igår: Som ni kanske vet var min expojkvän balettdansare på operan här i Leipzig. Det var typ i början när vi träffades som operabalen pågick, vilket faktiskt är ett hemskt “high society”-evenemang med superdyra biljetter, tråkig musik och desperata c-kändisar som söker uppmärksamhet på röda mattan. Men Stefano (mitt ex) bad några av hans kollegor att distrahera säkerhetsvakterna medan han ledde mig genom bakentrén. Vi var i backstageområdet och drack med dansarna och snodde vinflaskor från de rikas bord. Sedan gick vi upp till någon slags “bro” som går högt ovanför operans stora sal där det pågick någon traditionell pardans till klassisk musik, vilket faktiskt var trevligt att titta på. Vi hånglade där också. Slut på historien.
– Jan

Snöig dag, varm källa på utsidan på toppen av berget, vacker plats

håret fryste men kroppen i det heta vattnet var supervarm, spänningen i att någon kunde se oss, ett riktigt romantiskt ögonblick

haha

– Jung Hong

Jag hade denna fantastiska tinder-dejt en gång, det är den enda tinder-dejten jag någonsin varit på för ingenting kommer att kunna toppa det!!! Jag var i New York för att hälsa på någon, men redan innan jag åkte dit började jag skriva med någon på tinder. Jag tror att vi matchade eftersom han precis hade besökt min stad. Dagen jag flög ut började vi skriva och insåg att vi skulle åka till New York vid exakt samma tid. Tillfällighet?

Vi möttes, vi rökte en weedpenna inne på the Met, vi pratade om att lära barn att ordet för “vatten” var “eld” och vice versa, och hur förvirrande det då skulle vara för dem att se en fontän för första gången . De skulle skrika “Eld! Eld!”. Han tog mig till ett hotell med en takpool där alla var riktigt snygga. Det var under den varmaste dagen i New York Citys historia, bokstavligen en historisk värmebölja. Jag tror att jag blev kär i honom vid poolen. Vi gick till hans vänners hus för en förfest och kysstes när vi rökte en cigarett på brandtrappan. Senare gick vi på en fest och dagen efter skulle jag lämna staden. Vi bestämde oss för att träffas för att ta farväl. Vi träffades på ett Starbucks, även om han tyckte det var oetiskt, men de hade luftkonditionering.
Mitt mest romantiska ögonblick någonsin var när vi gick ut i gathörnet för att ta farväl. Det var som en sammansmältning av alla romantiska filmer jag någonsin sett, en älskares ansikte inramat av Midtown skyskrapor, en värmebölja, en separation, utan att veta om vi någonsin skulle ses igen. Vi utbytte instagramkonton, omfamnades och gick åt motsatt håll. 10/10.

– anonym_tjej_94

Jag fyller år i Februari och jag hatar verkligen min födelsedag. Varje februari reser jag själv i flera veckor. Februari 2020 var jag i Wien, Österrike. Jag kunde vara precis vem jag ville.

En kväll hade jag en dejt med en lokal kille som jag matchade med på en dejtingapp. Han var vacker. Men konstigt nog kände jag mig inte främmande för hans skönhet. Det var något med denna skönhet som var välkomnande och fick mitt hjärta att kännas bekvämt. Det var ganska sent på natten och luften var kall. Vi delade ett par hörlurar och strosade runt i staden. Han pratade om människor i sitt liv, och jag ville vara en av dem, för när han gjorde det lyste hans ögon.

“Innan jag glömmer. Här, jag har gjort den åt dig. Idag är det den 14 februari, Alla hjärtans dag.” Han räckte mig en liten handgjord bukett. Innan dess hade jag inte insett att det var Alla hjärtans dag. Det hade aldrig varit en stor grej i mitt liv och jag sa det till honom. “Detsamma gäller för mig. Men tack vare dig, efter idag har det blivit något väldigt minnesvärt för mig,” sa han och log klumpigt men ärligt. Alla hjärtans dag är runt hörnet igen och jag vet fortfarande inte vad jag ska göra den dagen.

– Yuiko Osada

Den bästa dejten är när du suger hans lilla kuk djupt, och samtidigt suger ut hans schweiziska pension. För att överlåta dig själv till killar i samma ålder som dig är meningslöst. Konstnärer, kuratorer, skulptörer, modeller… absolut skräp. Fall inte för killarna du vill dejta, som kommer att laga billig pasta åt dig i sina snuskiga hem. Att leta efter en söt och stilig kille är ett helvete på jorden. På Alla hjärtans dag läs Audre Lorde: Uses of the Erotic: The Erotic as Power. Och levla upp. Året är 2023, gumman.

– Oskar Pawelko

Bild: Pierre-Louise Herold

Catcheur fånga mig

Jag är på dåligt humör
Mitt hjärta gör ont
Tar min första dos, fyller magen
Efter gårdagens match
Hans krok närmar sig min mun
Fråga mig inte vad jag tänker
När jag ger upp mitt försvar
Jag kände hur munskyddet gick in i mitt tandkött
Att svimma
Jag orkar inte längre
Du förstår inte
Att det är dig jag tänker på när jag spottar blod
Du bryr dig inte
Jag ligger på båren, du tar min hand
Lyckas bättre i nästa match
Manager från helvetet
Du vill ha min hud, mina pengar
Staden slingrar sig runt trafikljusen
Ambulanspersonalen som gamar
De försökte plocka upp mig

Men jag är mer stabil än du
Dina sorgliga reaktioner, på misslyckanden som är mina
På morgonen när jag vaknar
Kokar du kaffe, mycket svart, mycket starkt
Du, hetero, du, röv

Jag ber dig inte att stå ut med mina misslyckanden
Och du tänker på matchen
Semifinal
Jag vill hellre att du älskar mig, som den dummis jag är
Att jordelivet, det materiella här, tar hand om oss
Fuck ära
Så länge min käke håller
Jag är ingen maskin
Varken guld eller järn följer med mig i graven
Jag skulle hellre vara en landmina
Dricka dyra flaskor i smyg
Träningen börjar igen
Och jag tar så många slag
Och jag tar protein
Så mitt ansikte grimascherar
Du är sexig säger du till mig när jag är blöt av svett
Och dukat under av ansträngning
Jag är inte Frankenstein babe
Jag är inte lika vänlig
Lyssna chefen, jag kommer inte att dö för det här
Och det gör dig förbannad att jag inte blöder fastän jag jobbar
Du övertygar mig att spara min ilska till när jag komme till helvetet
Så jag dumpade dig, satte en minikjol på min muskulösa brottarröv
Och jag liftade i New Port, flygplatsen

Jag skulle föredra en stabil relation som inte gör mig illa
Och att bo vid stranden eller på en annan planet


Översättning: Ian Memgard
Text & bild: Clément Szuszkin

Catcheur Catch Me

I’m in a bad mood
My heart aches
I’ll take my first dose and pour it all down, into my stomach
After yesterday’s game
I see his hook approaching my mouth
Don’t ask me what I was thinking
When I dropped my defense
I just felt the mouth guard go into my gum
And passed out
I have no more strength
You do not understand
That it’s you I think of while spitting blood
You don’t care
I’m on the stretcher and you take my hand
You will do better in the next game
Manager from hell
I know you want my skin and my money
The city warping all around the traffic lights
The paramedics have faces of vultures
They tried to pick me up

But I’m more of a support than you
I can’t stand your sad reaction to my failures
In the morning when I wake up
You make coffee, very black, very strong
Like your straight ass

I’m not asking you to bear my failures
And you think about the game
Semi final
I’d rather you love me as dumb as I am
That we are taken care of in material life
Fuck glory
As long as my jaw lasts
I am not a machine
I will take neither gold nor iron to my grave
I’d rather be a secret bomb
And drink good bottles in secret
Training starts again
And I take so many hits
I take my protein
Make a sour face
You’re sexy you tell me while covered in sweat
And undermined by effort
I’m not Frankenstein babe
I’m not as kind
Listen boss, I won’ die for this
And it pisses you off that I’m not bleeding today
You convince me to save my anger for when I get to hell
So I dumped you, put a mini shirt on my muscular wrestler’s ass
And I hitchhiked in New Port, the airport

I ‘d rather find stable relationship where I’m not getting hurt
And to live by the beach or on another planet

text & image: Clément Szuszkin
translation: Ian Memgard


Cowboy Lovesong

Kom
Kom
Kom och dansa
Jag hoppas att den här dansen blir som en nyckel
Till din substans
Cowboy
Jag tänker på dig 24 timmar om dygnet
När jag ligger i min hängmatta
Solen är genomborrad av pilar som ett orange mål
Även om jag kallar dig bror
Så ger du mig demonstånd
Skydda din hårdvara
Min ängel
Där jag äter dig
Blunda
Lämna utrymme för iver
Till oskuld.
Jag planerade allt.
Tror du att allt är förutbestämt?
Vår goda förståelse
Vårt liv i underkläder

Vårt uppdrag
Vårt elände
Våra äventyr

Fysisk vilja och hastighet
Våld
Sovrum 2 eller 3
Vi sover på motell
Fatala risker för lite lätthet
Och Legend
Jag träffar dig på kasinot
Vi förlorar vår insats
Efter att ha förutsett vår ruin
Mer sardiner till jul
Och karnevaler som doftar av olika rätter.
Vi tar det med oss oavsett var vi stannar
Maten kommer att bäras bort i vår mage som i den säkraste av påsar
Vi samlar chipsen i din jacka
Tillbaka till garderoben
Vi flirtar med hotellchefen
För att få lite pengar.
Cul de sac
Vi flyr
Framifrån och bakifrån
Jag läser saker i dina ögon
Kanoten går nerför forsen
Som ett knivblad i vatten.
Syra från galaxer.
Efter femton dagars bivouacs
I ljuset av en rosa himmel

Att skära upp rör ur vassen
Jag bestämmer mig för att fly.
Jag föredrar uppbrott framför tristess.
Rädsla för att vår lycka ska kväva oss.
Min frihets spöke kommer och tar mig bort
Mitt i natten.
Det är min skräck att höra piskan från hans vagn
Och hans svarta dödshästar
Som kommer för att dricka i våra sjöar
Och skelettet nyper med sina kalla fingrar
Mina lockar

Och säg mig då, gå, gå och lev, gå och träffa andra killar, andra barer, andra hotell
Jag kan välkomna dig nu, om du krossar dig själv i äktenskapet och om du blir inträngd i säkerheten
Och i tillräcklighet
Jag varnade dig att jag kommer och biter dig i tårna
Med mina dödständer på dina rosa naglar
Jag tittade på det ihåliga ansiktet med sanden som rann genom käkarna
Och jag bjöd honom på en kaffe
Jag sa att jag gillade den här tristessen
Det jag fann i dig, tvivel och äventyr
Svårigheten som jag ville ta mig an
Du kom ut ur tältet i dina underkläder
Och du satte dig vid lägerelden, bredvid döden
Du klappade hästarna och hällde upp vatten från sjön i badkaret
För att de skulle dricka
Och du simmade naken i sjön.
Du gav mig en blick precis innan du störtade in i sjön
Jag väntade i två timmar och såg skelettet ta på sig hatten igen med den helvetiska blicken hos langaren som slutför sitt uppdrag och återvänder till helvetet
Halvt
I sin husvagn
Jag kommer att lämna över mitt gevär och mina granater till mina tillgivenhetskänslor
Jag tar stigarna ensam med tårar i ögonen
jag försvinner
Genom fönstret eller med våld
jag gillar dig
Men jag kan se mig själv sticka också
Jag vet inte vad jag ska göra
Livet tar mig med sin utrustning
För att göra mig till en träskpopstjärna
Jag är i ett tillstånd av hypnos efter våra matcher.
Följ mig
Ge mig resten
Föräldralösa barn, vårt öde är begränsat till dig och mig
Bara du och jag
Berätta ditt lösenord för mig
Jag bryter lockarna
Jag erbjuder dig min mun
Anden berör mig
uttryck
Nytt fel
Nya drömmar
Stimulanta och harmonier
Jag vill att du tar hissen ner igen
Till ditt hjärtas japanska trädgård
Ge vika åt dina besvikelser
Jag vill att du bestämmer dig för att ta dina besluts tygel
Att du inte kontrollerar din kuks stånd när du kysser mig
Låt inget hindra dig i ditt medvetande
Så länge du känner värme i ditt hjärta
Och att ditt kött söker fladdermössens smidighet

Andas, min kära,
Andas


text: Clément Szuszkin
översättning från engelska: Ian Memgard
English translation and French original

My Dear Friend

My Dear Friend,

Didn’t you once say that you have no need of experience? That you know everything without it? That was my little joke – but who knows, maybe you did say that once!

I thought a letter would be the best and most funlaughty way to reach out to you. It’s perhaps the only real way nowadays to shatter that suspicious getting-acquainted-again feeling. The horrible shyness and small talk, you know? The sudden cessation of the fun and the laughty leaves you almost too tired to keep up, and that’s why I decided to write to you – with the hope of bringing the funlaughty back in a cutesmarty fashion – just like Tchaikovsky’s – 1812 Overture!

I’ve been in an excellent and most flattering mood today. I look 20 and I feel like 16. The fucking weather is fucking great. Strangers on the street “Guten Tag” me here and there, and I always reply with an even more exaggerated “GUTEN TAG!” The best quality the Germans possess is that they never realize when you’re being A Clown.

I feel like I should “ask you things”, but I really don’t know what that would be. What’s your life like? How are you? Any salacious rumors to share? Bla bla bla. I mean, I could tell you about my life, but what’s there really to say. A friend of mine always says that I’m lacking when it comes to the art of “describing things”, that I always describe people, events, et cetera, in a most uninspiring way. For example, “she’s super nice”, “it was super fun”… but I really find it to be enough. If it’s nice it’s nice, and if it’s super nice it’s super, and as for telling you about my life, all I can say is that IT IS NICE. As for you, please share with me whatever your will should dictate. 

(I’m going to be an Heiress soon, by the way, I guess that’s kind of funny news… it’s a long story, maybe I’ve told you?) Just let the money flow through your bank account, yeah yeah yeah, don’t attempt to control, yeah… haha… )

Do you think you’ll make a return here when you can? I feel a kind of cruelty in you not being here, born of the same humor and the very same boredom we both very well know… Is it madness? But at the end of the day I just hope you’re doing well… If I were to see you soon that would be super nice, but I’m sure you’d agree: if God don’t do it, it just won’t get done. 

Perhaps my letter has insinuated that you are under obligation to write me back, which you are of course not, but please feel free to do so… it would be most charming! 

Amore e luce / 

Your friend / Annika