Three weekends to believe in

Dricker vermouth and soda och lyssnar på Josephine Baker. Så skönt för mitt liv. En grej som inte är så skönt för mitt liv är att att söka jobb men det måste jag tyvärr göra för att göra mitt liv mer skönt. Jag hoppas jag får ett jobb snart. Nu på fredag är det releasefest för mitt tredje album, very nice. Det kommer vara många vänner där och killar som håller på med mitt liv men jag håller också på med deras liv. Sen på lördag är det hemmafest hos Tjoma. Han har så funlaughty fester. I can’t wait to snort. Jag måste be mer till Gud och promenera minst tre timmar varje dag har jag bestämt – för att vara perfekt i Paris om två veckor. Nästa helg åker jag till Düsseldorf för att träffa min First Cousin Once Removed. Love your family when they find you + jag kommer bo hos min kompis som jag har 😉 med. Vi kommer övernatta i hans tyska hem med hans tyska familj. Ska jag prata om Hitler? Skoja. Nä, men det är också hans pappas födelsedag den helgen så jag hoppas det blir riktigt German fun. All that matters is that I’m going to be extremely mixed raced and very charming.

Hörs snart igen!

Süleyman (Svenska)

Süleyman, du kan inte vänta dig att jag ska hålla koll på vilken kille i ditt harem som för tillfället har din gunst eller inte, så kan du inte bara skriva mig en lista på vem som just nu är bra och vem som är dålig?

“Jag älskar dig!” sa han.

1. Det du åtrår, det bestämmer du dig för; det du bestämmer dig för, det blir din handling; och som du handlar får du skörda.

Först var jag tyst, sen vände jag mig om för att med kylig artighet fråga, “Ursäkta att jag frågar, men exakt vad är källan till din kärlek?”

2. Jag försöker att förstå saker som är väldigt svåra att förstå.

“Det är du, såklart, du är källan till min kärlek!”

“Jag?” sa jag, och försökte låta överraskad.

“Ja, du!” ropade han, och såg längtansfullt på mig, som ett barn som ber om något det vet att det inte kommer att få. Mitt hjärta började slå med ömkan och bestörtning och således blev jag tvingad att framföra charader så djävulskt osannolika att de skulle verka malplacerade till och med i en Shakespearepjäs.

3. Så som många djur tjänar människan, så tjänar varje människa gud. Utan hans godkännande kan inte ens ett grässtrå röra på sig.

27. Jag går vidare, jag triumferar på vägen.  

85. Man ska fundera på allvarliga saker först när man blivit helt och hållet är besatt av Dionysus, och sedan nykter.

“Visst, jag älskar dig också,” sa jag och hoppades på att vara klar, att gå hem och få lite förlösande sömn. När jag såg in i hans desperata ögon borde jag ha kunnat gissa vad jag nyss satt i rörelse. Även de mest okunniga kan, som hundar, spåra lukten av åska. En rasande våg lyfte mig upp till sitt krön och bar bort mig. Oupphörlig och krävande. Stormen rasade vidare i dagar, i månader – ett helt år förflöt. Allt man vet faller bort om man glömmer bort vem man är, men jag mindes, och levde länge nog för att få se slutet. När jag lämnade ondskans trädgård genom flätade portar, slog mitt hjärta snabbare, och mina bröder omfamnade mig och hällde upp ett utsökt vin åt mig.

4. Bröder slog vakt om platsen där jag anlände. Från vad hade de fötts? Vad lever de på? Vad grundades de på? Vem har bestämt att de ska kunna dricka så mycket, o ni vise män?

Mina bröder, ert vin är för starkt för att man ska kunna dricka det ofta. Ändå kommer jag tillbaka för mer. Kom ihåg, mina bröder, att hicka som denna är en bevingad bön, som kan höras till och med på Baalbek.

Det kommer alltid finnas män som honom, eller jag kanske borde säga: pojkar som honom, som jämför sig själva med din storhet, och hatar det, inte för vad det är, men för vad de själva är eller inte är.

5. När jag tas emot av Änglarna, när kommer han då tänka på mig?

De kan avundas till och med ett barn. De pratar om förnuft, men är vansinnigt känslosamma. Må helgonen skänka dem artighet innan fallet.

6. Jag svär att jag troget, lojalt, och hederligt ska tjäna mina älskare och deras legitima efterträdare, överlämna mig själv åt dem med all min styrka och uppoffra, om det krävs, mitt eget liv för att försvara dem. 

Det är kallt som marmor på tunnelbanestationen, tunnelns käkar är ömma och bortom dem måste havet ligga, där stormarna ryter. Hallelujah!

7. Avges ett löfte, så närmar sig bus.

När hans vänlighet försvunnit vägrade jag vika mig, jag var utan tvekan magisk och vidskeplig. Jag försökte bara visa hjältemod. Så vad ska jag göra nu? Jag avser att visa att min heder är mig mer värd än mitt eget liv. Kärleken förändras inte, men är ändå orsak till alla förändringar.

11. Marcus, Gud välsigne dig.

Jag vet att det är lättare att svara på böner från en man som har besvarat andras böner.

Gudinnorna Anath och Astarte slogs samman till en gudom, som kallades Atargatis.

Jag vet att det är lättare att svara på böner från en man som har besvarat andras böner.

Han Som Rider På Molnen. Fenicierna kallade honom Baal Shamen, Herre över Himlen.

13. Vad mitt namn betyder? Gåva från Gud.

95. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.

30. Vem? Jag? Heder, ära, och evig seger!

Närhelst sann kärlek visar sitt ansikte (och döden äntrar genom mitt fönster) kommer den att vara sitt eget bevis. Han ser minoansk ut. Han ser byzantisk ut. Han ser baktriskt ut. Jag gillar hans utseende. Det kommer inte finnas någon förvirring. Det kommer inte finnas någon förvirring. Det kommer inte finnas någon förvirring. 

38. När armenier når toppen av klimax kommer de i kaskader. 

39. Du vet, han hade verkligen kunnat rädda vår vänskap, återställa den till lycka och dygd – men det gjorde han inte. Ynkrygg!

62. Välsignade är de som sörjer för de ska komma att bli tröstade.

93. Medelst de vackra läppar som Skaparen lät mig besitta, så kysste jag med min mun: knarklangaren, bartendern, skaterkillen, arkitekten, målaren, diplomaten, och alla de andra också.

Men han som reste sig emot dig, och hade ondska i sig, Süleyman – honom skall du glömma. Men nu, bakverk med saffran, Süleyman. Du flyger som en hök, du kacklar som en gås, Süleyman. Den där hemliga formen, dina två ögonbryn, Süleyman, är som två armar på vågen som väger varje dag och natt. Vad är det, Süleyman? Dina ögon får alla våra hjärtan att svämma över med ljus. 


Text: Ian Memgard
Översättning och bild: Zola Gorgon

Süleyman (English)

Süleyman, I cannot be expected to keep track of which dude in your harem is currently greenlit or not, so listen – why don’t you write me a list explaining who is currently good and who is bad?

“I Iove you!” he said. 

1. What you desire, you resolve to pursue; according to your resolve, so is your deed; and according to your deed, so you reap.

I said nothing for a moment, then turned with icy politeness. “Forgive my asking, but what exactly is the source of your love?” 

2. I’m trying to understand things which are really hard to understand. 

“It’s you, of course, you are the source of my love!”

“Me?” I said, trying to sound surprised.

“Yes, you!” he cried out, and looked at me wistfully, like a child asking for something it knows quite well it won’t get. My heart began to beat with pity and dismay, and so I was forced to act out a charade so diabolically improbable that it would seem out of place in one of Shakespeare’s plays.

3. As many animals serve a man, so does each man serve God. Without His sanction not even a blade of grass can move.

27. I’ll pass on, I’ll make triumph on the way. 

85. One should deliberate serious matters first completely possessed by Dionysus, then sober. 

“Sure, I love you too,” I said, hoping to be done with it, go home and get some redeeming sleep. Looking into his desperate eyes, I should have guessed what I had set in motion. Even the most ignorant catch, like dogs, the scent of thunder. A tumultuous wave lifted me onto its crest and carried me away, incessant and demanding. The storm raged on and on, for days, months – a year passed by. All prior knowledge shatters if you forget who you are, but I remembered, and lived to see the end of it. Leaving behind the wicker gate of the Garden of Evil, my heart quickened and my brothers took me in their arms and poured me a delicious wine. 

4. Brothers attended the place where I arrived. From where were they born? By what do they subsist? On what are they founded? By who regulated, can they drink so much, ye wise men?

Your wine is too strong, my brothers, to drink of it often. Still, I will come back for more. Remember, my brothers, hiccups like that are winged prayers, they can be heard even at Baalbek. 

There will always be men like him, or perhaps I should say, boys like him, who take their own measures against what’s great in you, and hate it not for what it is, but for what they themselves are, or aren’t. 

5. When I’m received among the Angels, at what times will he think of me?

They can envy even a child. They talk about reason but theirs is a lunatic sensitivity. May the saints toss them some manners before the fall. 

6. I swear that I will faithfully, loyally and honorably serve my lovers and their legitimate successors, and dedicate myself to them with all my strength, sacrificing, if necessary, my life to defend them. 

In the subway station it’s cold as marble. The jaws of the tunnel are tender and beyond must be the sea, where the storms rage. Hallelujah!

7. Make a pledge and mischief is nigh.

As his kindness ran out, I refused to surrender, no doubt magical and superstitious; nevertheless, I was only trying to be heroic. So, what am I going to do now? I intend to show that my honour is valued more highly than my own life. Love does not change, yet it is the cause of all changes.

11. Marcus, may God bless you. 

I know it’s easier to answer the prayers of a man who has answered the prayers of others.

The goddesses Anath and Astarte were blended into one deity, called Atargatis. 

I know it’s easier to answer the prayers of a man who has answered the prayers of others.

He Who Rides on the Clouds. In Phoenician he was called Baal Shamen, Lord of the Heavens. 

13. What’s the meaning of my name? Gift from God. 

95. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.

30. Who? Me? Honour, glory, and eternal victory! 

Whenever true love appears (and death shall enter in through my window) it will be its own evidence. He looks Minoan. He looks Byzantine. He looks Bactrian. He’s got the look that I like. There will be no confusion. There will be no confusion. There will be no confusion.

38. When Armenians reach the summit of their climax it really does cascade.   

39. You know, he really could have saved our friendship; he could have restored it to happiness and virtue, but would not. Coward!

62. Blessed are they that mourn for they shall be comforted.

93. By means of the beautiful lips that He who created me let me possess, I kissed with my mouth: the drug dealer, the bartender, the skater dude, the architect, the painter, the diplomat, and all the other ones too. 

Now he who rose up against you, and there was evil in him, Süleyman – forget about him. Now the cakes of saffron, Süleyman. You fly as a hawk, you cackle as a goose, Süleyman. That secret shape, being your two eyebrows, Süleyman, are like the two arms of the scales weighing each day and night. What then is it, Süleyman? Your eyes flood all of our hearts with light.


Text: Ian Memgard
Image: Zola Gorgon

My Boyfriend

Watching him snort.

Maybe I should go back to my world tour.

I am stronger by it than the strong, I have power by it more than the mighty.

I’ve been provided, my boyfriend has provided it to me.

The place of restraint is opened. The place of restraint is opened to my soul.

His body is stretched out, the steps are lifted up, and so are my thighs. 

I am weak and feeble. I am weak and motionless in the presence of my boyfriend.

I have stabbed my own heart in the making, performing things for my boyfriend. 

I have opened up to myself every highway in town. 

I have become a prince. I have become glorious.

I have been provided with what is necessary. 

I have shot arrows, I have wounded the prey. 

I have been provided with a million enchantments. 

I smell the air coming forth from his nose; I am exalted by reason of this thing. 

I have made an end of my failings; I have removed all my defects. 

I am the Satrap of my boyfriend.

My poetry was so brand new that my boyfriend fucked me numerous times that night. Many people heard about it and wrote it down in their diaries. Afterwards my boyfriend said, “God can do anything – that is why carbon dating equipment works and that’s also why I can fuck you this much”. We used to live in peace for many months. Sheep played in every vale and valley. Then my boyfriend got bored. He held a conference and told all his friends about a coming war. He said the battles were, “flesh vs spirit, truth vs lies, love vs hate, sanctified angels vs demons”. The things my boyfriend told his friends really amazed me. When we got home from the conference my boyfriend pulled up a book that was lying in a pile with a bunch of papers on the table and showed it to me. 

“Let’s look at this book”, he said. 

I opened it and flipped through the pages one by one. I looked at him and asked, “Now what do you say?” 

“Have you understood what the book is about?”

“It’s a book about claims”, I replied. 

“Dude”, he said and patted me on the shoulder. Later on, after a few beers, my boyfriend started informing me about how to fill out claim documents by writing the cost of each warrant and it didn’t take me long to understand how it was done. 

“Starting tomorrow, I am asking you to come and help me with my work”, he said and looked to see if I would accept or refuse. From then on, I became his great assistant in preparing claims according to travel application documents that came from the government. I did the work with great effort and care until my boyfriend was happy.

“Now listen”, he told me one day after praying for us. “Sit here and rest. Don’t worry because here you are at home. I will take care of you, and God willing, I will get us what we need.” I thought he was joking. It is painful to think your boyfriend is joking when he is being serious. This made him very angry. “Name the market where you can buy a boyfriend, and I’ll go buy a new one for you if you can’t take me seriously!” he said and slapped me across the face. I was so surprised. I thought his hand was stuck solidly only to my heart. It surprised me even more when he called me a faggot at mass. “So if you, my dear boyfriend, the person in whom I place all my trust, start calling me a faggot during mass, let me remind you being a faggot is not a disease! You know very well that when things go from bad to worse, you’ll be seeking me out – I am gone!” I ran away in tears.

Later that evening he took me out dancing. We had such a good time I completely forgot about what had happened. If I could tolerate being called a faggot at mass, I could also tolerate a slap now and then; just a moment to donate what the heart allows. Now, if you’re listening to my story, you’ll notice I talk about memories. Is it even possible to live without belonging to anyone? My boyfriend is an ill tempered man. 

So, they say he’s a bad boy. Tell me, how bad is he exactly? People say he’s using me, and the lies they have spread have traveled all the way to Brussels, to Paris – from Paris they came back to Berlin, and from Berlin the lies even reached Tokyo! What is it with my boyfriend’s name? The clothes that he wears fit him very well and make him look good. When they see me walking next to him downtown, it troubles them. I reject the greetings of a bunch of clowns. What do they want me to tell them? After all, a person’s reputation is harmed the most by what you say to defend it. They criticize my boyfriend at night and during the day too. They do not get tired. They have disrespected my boyfriend a lot. I’m tired of these people, the kin of mosquitoes. They keep on gossiping with their friends and flatmates. Sure, my boyfriend’s conduct might be a little impudent, but his heart has never lacked principles. Has anyone else had this type of boyfriend in the last 8 years? I’m the only one, and this is my vindication, my authenticity as herald of our love. My boyfriend’s presence scares people. I don’t know why. I’m tired of telling people to leave me and my boyfriend alone, the way they left Jesus on the cross.


Text: Ian Memgard
Translation and image: Zola Gorgon

Min kille

Jag ser honom snorta.

Borde kanske återvända till min världsturné.

Jag stärks mer än de starka, jag får mer kraft än de mäktiga.

Jag har utrustats, utrustats med intelligens; min kille har utrustat mig.

Återhållsamhetens plats öppnar sig; återhållsamhetens plats öppnar sig åt min själ.

Hans kropp är utsträckt, stegen lyfts, precis som mina lår.

Jag är svag och ynklig. Jag är svag och orörlig i min killes närvaro.

Jag har huggit mitt eget vardande hjärta och utfört saker åt min kille.

Jag har öppnat varje motorväg i staden åt mig själv.

Jag har blivit en prins, jag har blivit strålande, jag har blivit försedd med det som krävs.

Jag har skjutit pilar och sårat bytet.

Jag har utrustats med en miljon förtrollningar.

Jag känner lukten av luften som kommer ur hans näsa och berusas av den.

Jag har gjort slut på alla mina misslyckanden, tagit bort alla mina fel.

Jag är min killes Satrap.

Min poesi var så splitterny att min kille knullade mig om och om igen den där natten. Många hörde om det och skrev om det i sina dagböcker. Efteråt sa min kille, “Gud kan göra allt – det är därför C-14-datering funkar, och det är också därför jag kan knulla dig såhär mycket.” 

Vi levde fridfullt i flera månader. Får lekte i alla dalar. Sen fick min kille tråkigt. Han höll en konferens och sa till alla sina vänner att kriget skulle komma. Att det var en strid mellan “kött och ande, sanning och lögn, kärlek och hat, helgade änglar och demoner”. Sakerna min kille sa till sina vänner fick mig att tappa hakan. När vi kom hem från konferensen tog min kille ut en bok ur en hög papper på bordet och visade den för mig. “Nu kollar vi på denna boken,” sa han. 

Jag öppnade den och bläddrade igenom var och en av sidorna. Jag såg på honom och frågade, “Vad har du nu att berätta?”

“Har du förstått vad boken handlar om?” frågade han mig tillbaka. 

“Det är en bok om fordran,” svarade jag.

“Ja mannen,” sa han och klappade mig på axeln. Senare, efter några öl, började min kille informera mig om hur man fyller ut en fordran genom att skriva ner kostnaden på varje berättigande och det tog inte lång tid för mig att förstå hur man gjorde det. “Från och med imorgon vill jag att du kommer och hjälper mig med mitt arbete,” sa han och såg på mig för att se om jag skulle säga ja eller vägra. Från och med den dagen blev jag hans fantastiska assistent, som hjälpte honom att förbereda fordringar i enlighet med reseansökningar som kom från regeringen. Jag utförde arbetet med största möda och nogrannhet tills min kille var nöjd.

“Lyssna nu,” sa han en dag efter att ha bett för oss. “Sitt här och vila. Oroa dig inte, för här är du hemma. Jag kommer att ta hand om dig och med Guds beviljan kommer jag att skaffa oss det vi behöver.” Jag trodde att han skämtade. Det är plågsamt att tro att din kille skämtar när han faktiskt menar allvar. Han blev väldigt arg.  “Säg mig en marknad du kan köpa en kille på så går jag och köper dig en ny en om du inte kan ta mig på allvar!” sa han och örfilade mig. Jag blev så överraskad. Jag trodde hans hand satt fastklistrad bara mot mitt hjärta. Ännu mer överraskad blev jag när han kallade mig bög under nästa dags mässa.

‘Om du, min kära kille, den människa jag sätter all min tillit till, börjar kalla mig bög under mässan, låt mig påminna dig om att det inte är en sjukdom att vara bög! Du vet mycket väl att när saker börjar gå riktigt illa så kommer du att leta efter mig – men jag är borta!” sa jag, och sprang därifrån med ögonen fyllda av tårar. Senare på kvällen bjöd han ut mig på dans. Vi hade så kul att jag helt och hållet glömde bort det som hänt på mässan. Om jag kunde leva med att bli kallad bög under mässan, kunde jag också leva med en örfil då och då, bara ett ögonblick att skänka det som hjärtat kan kosta på sig. Nåväl, om du lyssnar ordentligt på min historia så märker du att jag pratar om minnen. Är det ens möjligt att leva utan att tillhöra någon? Min kille är en man med humör. 

Så de säger att han är dålig för mig. Men dålig på vilket sätt? Folk säger att han utnyttjar mig, och deras lögner har spridits hela vägen till Bryssel, till Paris, från Paris tillbaka till Berlin, och från Berlin har lögnerna till och med nått Tokyo! Vad är det med min killes namn? Kläderna han bär klär honom mycket väl. När de ser mig gå bredvid honom i centrum så stör det dem. Jag avvisar clownernas hälsningar. Vad vill de att jag ska säga till dem? När allt kommer omkring, kan inget skada en persons rykte mer än det man säger till dess försvar. De kritiserar min kille på natten och på dagen också, för de blir inte trötta. De har vanvördat min kille ordentligt. Jag är trött på dessa människor, myggornas fränder. Med sina vänner och rumskamrater så skvallrar de vidare. Visst, kanske min kille beter sig lite oförskämt, men hans hjärta har aldrig varit utan sedlighet. Har någon annan haft en sådan här kille under de senaste åtta åren? Jag är den enda, och det är mitt försvar, min äkthet som vår kärleks härold. Min killes närvaro skrämmer folk. Jag vet inte varför. Jag är trött på att säga det. Lämna mig och min kille ifred, så som de lämnade Jesus på korset.


Text: Ian Memgård
Bild och översättning: Zola Gorgon 

Mixed Race

How did you end up where you are?
It is said you are the emissary of your own rival.
Your pride comes from how you confuse people.
You have given yourself a command to dream big.
Your ancestors sent a Croatian writer to a Tanzanian jazz band.
I don’t have time to talk about it.
I had to travel all the way to Brussels to buy a brand new mixer I saw on TV.
It is inappropriate for me to hear that you are suffering in my abscence.
You are sulking uselessly because of how mixed race you are.
Who cares?
You wish yourself an untimeley death because of how mixed race you are.
Give me a break.
My handsome man.
The man of my heart.
Shut up.
What will I do if I break my brand new mixer?
I’m not sure your mixed race hands could repair it.
Nothing like that interests me.
What are people talking about nowadays?
Are they talking about race?
Must be some topic.


Text: Ian Memgard
Image: Saint Maurice, from the  the Liber ostensionis, 1526/27.

Mulatt

Hur hamnade du här egentligen?
Det sägs att du är din egen rivals sändebud
Du hämtar din stolthet ur folks förvirring
Du har gett dig själv order att drömma stort
Dina förfäder skickade en kroatisk författare till ett tanzaniskt jazzband
Jag har inte tid att prata om det
Jag var tvungen att resa hela vägen till Bryssel för att köpa en helt ny mixer som jag såg på TV
Det är olämpligt för mig att höra om hur du lider i min frånvaro
Du tjurar, fruktlöst, över hur mulatt du är
Vem bryr sig?
Du drömmer om en för tidig död, eftersom du är så mulatt
Lägg av nu
Min snygga man
Mannen i mitt hjärta
Håll käften
Vad ska jag göra om min helt nya mixer går sönder?
Jag är inte säker på att dina mulatthänder kan fixa det
Inget sådant intresserar mig
Vad pratar folk om nuförtiden?
Pratar de om ras?
Måste vara värsta samtalsämnet


Text: Ian Memgard
Översättning: Ian Memgard & Fredrika Flinta

Hur man flirtar

Suger du på att flörta? Låt oss suga upp vår iskalla lemonad och prata om det! Här kommer de bästa tipsen från förförelsens mästare:

Personligen tycker jag att ett bra sätt att gå till väga är att vara full, men inte för full förstås. Var full på ett trevligt sätt!

Det borde verkligen inte vara för övervägt eller metodiskt. Se personen du vill flirta med i ögonen och säg något. Kanske kan du säga “Hej!”

När du flirtar måste du lyssna!

Håll inte tillbaka – det finns ingen uppståndelse utan uppoffring.

Gläd dig! Att flirta ska vara kul, du vet? Det är inför njutningen som naturen kapitulerar.

Cigaretter är nice. Be om en cigarett eller en tändare.

Ge dig själv till det roliga flirtiga ögonblicket. Du kan observera dig själv senare. Ge efter, kämpa inte emot!

Le! Ett leende är så vackert och du är så vacker när du ler.

Låt dig roas och skratta. Skratta åt dig själv. Skratta åt din flirts roliga skämt. Skratta med Gud.

Lägg din hand på deras axel.

Säg deras namn! De har ett vackert namn.

Ge komplimanger, men inte för många. Det hela måste vara taktfullt och smakfullt – vilket du såklart är!

Prata inte om politik eller krig eller sånt.

Var modig! Om du planerar att vara blyg, förvänta dig en blygsam jävla skörd, min vän. Det är okej att vara blyg ibland, men du måste verkligen vara supersöt för att det ska fungera.

Du har en själ. Du kan flirta med din själ.

Gör det tydligt att du vill ha sexiga saker! Det finns många utmärkta och subtila sätt att göra detta. Var så vag som möjligt tills det är omöjligt att vara det längre. Det brukar inte ta särskilt lång tid om du gör det rätt.

Öppna dina jäkla ögon för människorna runt dig! Variation är livets krydda. De behöver inte vara unga och heta för att du ska flirta med dem. Jag flörtade med en BFB (big fat bald) byggnadsarbetare häromdagen. Jag trodde att det inte kunde hända, men det gjorde det.

Dröm det inte bara! Var det! Och om det inte fungerar, dröm det.

Köp dem en drink.

Lämna dem en jävla lapp.

Var inte en sån som bara gör det ena och det andra. Om du gör det ena kommer du omedelbart att ångra det andra och förbli orörlig för alltid. Gör det bara.

Tro på dig själv. Du är bra på att flirta.

Lycka till!

text: Ian Memgard

How to Flirt

Do you suck at flirting? Let’s suck up this ice cold lemonade and talk about it! Here are the best flirting tips from the master of seduction himself!

Personally, I think a great way to go about it is by being drunk, but not too drunk, of course. Be drunk in a nice way! 

There really shouldn’t be any deliberation or method to it. Look the person you want to flirt with in the eyes and say something. Maybe you can say, “Hello!” 

When you flirt you gotta listen! Can anything be more substantial than this?(It really doesn’t matter what someone is saying to you) – to hear and not miss.

Don’t hold back – there is no resurrection without sacrifice.

Enjoy yourself! Flirting should be fun, you know? It’s towards pleasure that all of nature bends, after all. 

Cigarettes are hot. Ask for a cigarette or a lighter.

Surrender yourself to the fun flirty moment. You can observe yourself later. Yield!

Smile! A smile is so beautiful and you are so beautiful when you smile.

Let yourself be amused and laugh. Laugh at yourself. Laugh at your flirt’s fun jokes. Laugh with God. 

Ask questions.

Put your hand on their shoulder.

Say their name! They have a beautiful name.

Give compliments, but not too many. It all has to be tactful and tasteful – which you are, of course! 

Don’t talk about politics or war or whatever.

Have courage! If you plan to be shy, expect a shy ass time to be your harvest, my friend. It’s ok to be shy sometimes, but you really have to be super cute for that to work. 

You have a soul. You can flirt with your soul.

Let it be known that you want sexy things! There are many excellent and subtle ways to do this. Be as vague as possible until it’s impossible to be so any longer. It usually doesn’t last very long if you’re doing it right.

Open your god damn eyes to the people around you! Variety is the spice of life. They don’t have to be young and hot for you to flirt with them. I was flirting with a BFB (big fat bald) construction worker the other day. I thought it couldn’t happen, but it did. 

Don’t dream it! Be it! And if that doesn’t work, dream it.

Buy them a drink.

Leave them a fucking note.

Don’t end up being one of those people who only do this and that. If you do this, you’ll immediately regret that and remain motionless forever. Just do it. 

Have faith in yourself. You are good at flirting. 

Good luck!

text: Ian Memgard

Musiken

Vad menar du med det? Du sa att jag skämtade om dina nya skor. Varför säger personen som känner dig så väl att du är en bedragare? Jag är en man som bryr sig om dig. Jag tror att du är min älskling. Något överraskade mig idag. Du kom för att kyssa mig på munnen. Du la kuken i min hand och kallade mig din lilla herde. Vad letar du efter? Jag har träffat de andra männen och de säger att du är okej. Sluta bedra. I så fall kanske det är dags att skilja sig från henne och gå vidare. Du informerar mig personligen att din fru kommer att skicka mig ett e-postmeddelande för att utbilda mig. Snälla, berätta den historien igen. Den om det röda lotustemplet i brand. Du är bara sådan. Du behandlar mig som ditt mycket stygga barn.

Herregud, vilken röra det är att följa dig överallt i Berlin. Mina stackars ben ger alltid vika för dig. Jag vill berätta om alla dåliga saker du gör. Jag försökte göra det en gång, avsides, efter jobbet. Jag håller fast vid Jesus och flyr. Jag ser att du är en idiot. Vad kan jag säga om dig? Vilken förebild är du för gifta män? Ingen som helst förebild. Kan kärlek vara vackrare än vad människor går med på att göra den till? Du frågar vad som har hänt med min attityd. Jag är fortfarande samma man som dör för dig. De andra ser oss. Jag ljuger inte för någon. Varför skickar du ett mejl till mig och säger att du bara skojar? För att inte tala om att din fru ligger på sjukhuset. Du gör en hemsk sak. Du gör något fel.

Nu ser du det framför dig. Det där med rosorna. En brand bröt ut och du lät nästan ha ihjäl oss. Saken var färdig för dig att följa. Varför står du med ryggen vänd mot mig? Världens politik har ingen plats här. Ordet, ordet används omväxlande med ordet. Du är en bedragare. Fred vare med dig. I spelet om och inför promiskuiteten är dina händer bleka och klockorna ringer. Varför lyssnar du inte på mig? Några av dessa musiker blir våra älskare redan innan vi träffar dem. Föreställ dig nu att du sitter på en pub någonstans i centrala Nairobi och ser honom dansa.

Alla barndomsminnen kommer upp i dessa sånger. Jag var 7 år gammal. Jag ville sluta skolan på grund av låtarna. Jag förlåter dig allt när musiken börjar spelas. Det är därför du vill att jag ska besöka din fru på sjukhuset, det med det nyinstallerade musiksystemet. Musik botar de sjuka, förklarar du för mig. Du säger att du inte är välinformerad, så ring mig. Jag ska prata med dig och informera dig helt tills du förstår. Herregud, jag vet inte vad jag ska göra. Ditt namn är Yatsko. Har du någonsin hört talas om en man som heter Yatsko? Ditt mellannamn är Fabrice, så det är vad jag kallar dig. Du säger att du är från Venedig. Du säger att du tar mig dit en dag. Jag vet att du är från Granada. Sluta ljuga för mig, Fabrice.

Du beter dig som att du slåss med Napoleon. Varför bedrog du din fru? Du började skrika på mig. Vem utmanade du? Jag bestämmer mig för att lämna dig och du blir sjuk. Din hy liknar nu den hos en banan. Jag tror aldrig att jag kommer att se dig igen. Den enda trolldom jag vet har varit att be. Du söker min ersättare förgäves, min kära. Jag hör att din fru mår bättre. Tack för bilderna du lämnade till mig. Jag har verkligen kommit för att uppleva upplevelsen. Alltid trogen din hunger hänger du fortfarande på stan, och taxichaufförerna vet alltid var de ska hämta dig. Efter att en gång ha tillfredsställt alla dina önskningar, i barerna som du alltid gillar att besöka, så rapporterar väggarna fortfarande för mig vad du gör. Lycka till, Fabrice. Hitta ett sätt att förlåta mig.

Du var inte lätt att ha att göra med, men jag är fotokopian, helt och hållet din pojke. Vilken nytta är skönhet för mig när det inte finns någon i närheten som kan beundra den? Du brukade filma mig och alla roliga saker som jag brukade göra. Någon sa till mig att du gjorde en film. Jag förutsåg situationen genom att ringa producenten klockan 06.00 för att fråga honom om han kunde bränna filmen. Det gjorde han. Du vill hänga mig för det jag har gjort, men det spelar ingen roll, jag har redan allt. Det är meningslöst att försöka komma ihåg mig. Min mamma ringer mig varje dag för att fråga mig hur jag mår. Hon ser till att jag är hemma vid den tiden för att svara på hennes samtal. Har du slutat röka? Dricker du mindre? Studerar du? Min kära son. Kommer du att må bra? Umgås du fortfarande med den där mannen? Behöver du lite pengar? Jag börjar skratta. Oroa dig inte för mig. Rykten.

Jag förvandlar mig till en sjökapten och lägger till vid varje hamn, där mina älskare väntar på mig. Vi startade nästan ett bråk i Porto, eftersom vi bar vapen i våra shoppingpåsar inne på Castelo Vermelho. Stort misstag. Domstolarna kommer att stänga under dagen. Många trodde att de skulle dö. De såg att vi letade efter våld. Deras hjärtan bultade för att vi skulle älska dem. De var inte rädda för att äta av sin kärlek. Om jag älskar dem, och de älskar mig, vart ska vi ta vägen för all denna kärlek? Det som verkligen spelar roll är hur underbara människorna här är. Männen är berusade. Deras bruna ögon lyser av… det bestämmer jag mig för att ta reda på. Det vore ett brott att inte gå och dansa med dem. Det är något med hans näsa. Jag ser tillbaka till det förflutna. Han påminner mig om Fabrice. Jag trycker mig fram. Musiken rör mig. Jag sträcker ut handen. Musiken rör mig till dumheter.


Text: Ian Memgard
Bild: Juliusz Lewandowski